2022 Yılı Mali Tatil Uygulaması 1 Temmuz İtibarı ile Başladı

2007 yılında Yayımlanan 5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile Mali Tatil uygulaması başlamış olup söz konusu kanunda:

Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar

Son günü malî tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır

Malî tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır

hükümleri yer almaktadır.

İlgili mevzuat çerçevesinde Sosyal Güvenlik mevzuatı açısından 2022 Yılı Mali Tatil uygulaması ile ilgili aşağıdaki hususlara dikkat ederek işlem yapılması yerinde olacaktır.

֎ 2022 Yılı için Mali Tatil 01 Temmuz 2022 Cuma günü başlayıp 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü (bugün dahil) sona erecektir.

֎ İş Kazası ve Meslek Hastalığı ile ilgili bildirim süreleri ve ödemeler Mali Tatil Uygulaması kapsamında değildir. İş Kazası ve Meslek Hastalığı ile ilgili bildirim ve yükümlülüklerin mevcut mevzuat hükümlerinde yer alan süreler dikkate alınarak yerine getirilmesi gerekmektedir!!!

֎ Sosyal Güvenlik mevzuatı bakımından Mali Tatil kapsamına giren bildirim ve ödemeler:

♦ İşyeri Bildirgesi

♦ Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi

♦ Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi

♦ Aylık Prim ve Hizmet Belgesi / Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

♦ Sigorta Prim Borcu Ödemeleri

♦ İdari Para Cezası İtiraz ve Ödemeleri

♦ Diğer Bildirim, İtiraz ve Ödemeler (Resen Hesaplanan Prim Borcuna İtiraz, Asgari İşçilik Hesaplamasına İtiraz, Askerlik Borçlanmasına ilişkin ödeme süresi, KDV Mahsup yoluyla yapılacak prim ödeme süreleri, İnceleme/Teftiş sebebiyle istenilen işyeri kayıt ve belgelerinin Kuruma verilme süreleri)

֎ SGK’ya son verilme günü ya da ödeme vadesinin son günü 01 – 20 Temmuz arasında olan ve Mali Tatil kapsamına giren bildirimlerin ve ödemelerin 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar yerine getirilmesi durumunda süresinde yapılmış sayılacaktır.

֎ SGK’ya son verilme günü ya da ödeme vadesinin son günü 21-22-23-24-25 Temmuz olan ve Mali Tatil kapsamına giren bildirimlerin ve ödemelerin 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yerine getirilmesi durumunda süresinde yapılmış sayılacaktır.