2022 Yılı Mali Tatil Uygulaması 1 Temmuz İtibarı ile Başladı
2022 Yılı Mali Tatil Uygulaması 1 Temmuz İtibarı ile Başladı

2007 yılında Yayımlanan 5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile Mali Tatil uygulaması başlamış olup söz konusu kanunda: ►Her yıl temmuz ayının birinden...

2022 Yılı Mayıs Ayına İlişkin Prim Borçlarının KDV Mahsubu Yolu ile Ödenmesi Halinde Vade Tarihi 27 Temmuz’a Uzatılmıştır
2022 Yılı Mayıs Ayına İlişkin Prim Borçlarının KDV Mahsubu Yolu ile Ödenmesi Halinde Vade Tarihi 27 Temmuz’a Uzatılmıştır

İşletmeler çalıştırdıkları sigortalılardan kaynaklı sigorta prim borçlarını KDV iadesi alacaklarından mahsubu yoluyla ödeyebilmektedir. Mahsup yoluyla ödeme tercih edildiğinde; takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi gereken...

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Tarafından Mayıs Ayında Toplam 1.875.000 TL İdari Para Cezası Uygulandı
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Tarafından Mayıs Ayında Toplam 1.875.000 TL İdari Para Cezası Uygulandı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Mayıs ayında yayımlanan kararlarda toplamda 1.875.000 TL idari para cezası uygulandı. Uygulanan ceza miktarları ve cezaya konu fiiller; E-ticaret sitesinde...

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalamamış Ülke Vatandaşları İçin Düzenlenecek İşe Giriş Bildirgesinde Hangi Sigorta Kolu Seçilir?
Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalamamış Ülke Vatandaşları İçin Düzenlenecek İşe Giriş Bildirgesinde Hangi Sigorta Kolu Seçilir?

Sosyal güvenlik anlaşmaları taraf ülkelerin vatandaşları ve çalışanlarının sosyal güvenlik haklarının mütekabiliyet esasları çerçevesinde korunması ve güvence altına alınabilmesi amacıyla akdedilen anlaşmalardır. Anlaşma hükümlerine göre...

İşçi Tarafından 30 Günlük Ücreti ile Karşılanamayacak  Şekilde Zarara Sebebiyet Verilmesi
İşçi Tarafından 30 Günlük Ücreti ile Karşılanamayacak Şekilde Zarara Sebebiyet Verilmesi

Çalışanın işinde özensizliği; üretilen malın hatalı olması, hizmetin düzgün yerine getirilmemesi, işverenin verdiği araç, gereç, makine ve tesisatın özensiz ve dikkatsiz kullanımına bağlı olarak zarar...

İşe Giriş Bildirgesi Verildikten Sonra Çalışmaya Başlamayan İşçinin  İşe Giriş Bildirgesi İptal Edilebilir mi?
İşe Giriş Bildirgesi Verildikten Sonra Çalışmaya Başlamayan İşçinin İşe Giriş Bildirgesi İptal Edilebilir mi?

Hizmet akdine tabi çalışmaya başlayacak olan sigortalıların işe giriş bildirgelerinin çalışmaya başlayacakları tarihten en az bir gün önce e-sigorta kanalıyla SGK’ya gönderilmesi gerekmektedir. Ancak; -İşyerinin...

Çalışanlara Ödenen Banka Promosyonları Sigorta Prime Esas Kazanca Dahil Edilir mi?
Çalışanlara Ödenen Banka Promosyonları Sigorta Prime Esas Kazanca Dahil Edilir mi?

Bankalar ile işletmeler arasında maaş anlaşması yapılması durumunda çalışan sayısı ve maaş durumuna göre her bir çalışan için banka tarafından promosyon adı altında ödeme yapılmaktadır....

VERBİS’e Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen Veri Sorumlularına İdari Yaptırım Uygulanacak
VERBİS’e Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen Veri Sorumlularına İdari Yaptırım Uygulanacak

Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında, * Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den fazla olan gerçek ve tüzel kişi...

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Yasal Olarak Verilmesi Gereken Sürede İstisnai Durumlar
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Yasal Olarak Verilmesi Gereken Sürede İstisnai Durumlar

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için işe başlamadan en az 1...

Yaş Şartı Hariç Emeklilik Sebebiyle Kıdem Tazminatı Alarak İşten Ayrılan Çalışanlar Bu Hakkı Kaç Kez Kullanabilir?
Yaş Şartı Hariç Emeklilik Sebebiyle Kıdem Tazminatı Alarak İşten Ayrılan Çalışanlar Bu Hakkı Kaç Kez Kullanabilir?

Normal şartlar altında kendi isteğiyle işten ayrılan bir işçi, haklı bir gerekçesi yoksa kıdem tazminatı alamazken mülga 1475 sayılı İş Kanunun halen yürürlükte bulunan 14...

Kıdem Tazminatı Hesabında Raporlu Olunan Süreler Dikkate Alınır mı?
Kıdem Tazminatı Hesabında Raporlu Olunan Süreler Dikkate Alınır mı?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 25 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, “…işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı;...

İşletmelerde Çalıştırılacak Stajyer Sayısı Nasıl Belirlenir?
İşletmelerde Çalıştırılacak Stajyer Sayısı Nasıl Belirlenir?

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 18 inci maddesi uyarınca 10 ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının %5’inden az olmamak üzere mesleki ve...