2023 yılı 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezası Tutarları

Sıra No Kanun Mad. Ceza Mad.Fiil 2023 YILI Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)
1398İşyerini muvazaalı olarak bildirmek105.688,00
2599/1-aİşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak885,00
3799/1-bMadde de öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştırmak1.480,00
47/2 (f) bendi99/27. maddenin 2 fıkrasının f bendine aykırı davranmak5.920,00
5899/1-cİş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemek885,00
61499/1-cÇağrı üzerine ve uzaktan çalışma hükümlerine aykırı davranmak885,00
72899/1-dİşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak885,00
829100Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma)3.475,00
930101Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak13.190,00
1032102/aÜcret ile bu kanundan doğan veya TİS’den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek956,00
1132102/aÜcret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek956,00
1237102/bÜcret hesap pusulası düzenlememek3.475,00
1338102/bYasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek3.475,00
1439102/aAsgari ücreti ödememek veya eksik ödemek956,00
1541102/cFazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak.1.683,00
1652102/bYüzde ile ilgili belgeyi  temsilciye vermemek3.475,00
1756103Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek,1.683,00
1857103İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek1.683,00
1959103Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek1.683,00
2060103Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak1.683,00
2163104Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak9.302,00
2264104Telafi çalışması usullerine uymamak1.683,00
2368104Ara dinlenmesini uygulamamak9.302,00
2469104İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek9.302,00
2571104Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak9.302,00
2672104Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak9.302,00
2773104Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek9.302,00
2874104Doğum öncesi – sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek9.302,00
2975104İşçi Özlük dosyasını düzenlememek9.302,00
3076104Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek9.302,00
3192/2107/1-aÇağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı  göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek.84.552,00
3296/1107/1-bİfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak84.552,00