Asgari İşçilik Hesabında Kullanılan Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerinde Değişiklik Yapıldı

Özel Bina İnşaatlarında Asgari İşçilik İncelemesi Nedir?

SGK tarafından yapılan Asgari İşçilik incelemelerinde, bir işin yürütülmesi için gerekli olan en az sigortalı sayısı, sigorta primine esas kazanç tutarı ve çalışma süresi hesaplanmaktadır.

Özel nitelikteki inşaat işyerlerine ilişkin Asgari İşçilik tutarı hesaplamalarında Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerinden yola çıkarak hesaplama yapılmaktadır.

Özel Bina İnşaatlarında Asgari İşçilik Değerlendirmesi Nasıl Yapılmaktadır?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Asgari İşçilik Uygulaması ve Uzlaşma” başlıklı 85. maddesinde: “… özel nitelikteki inşaat işlerinden dolayı bu işleri yapan işveren tarafından yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığı Kurumca araştırılır” hükmü ile,

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin “Özel Nitelikteki İnşaatlarda Araştırma ve Re’sen Yapılacak İşlemler” başlıklı 111 inci maddesinde: “Gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan özel nitelikteki inşaat işyerleri hakkında ünitece yapılacak araştırma; inşaat maliyetine Kurumca yayımlanan tebliğ ile belirlenen asgari işçilik oranının %25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılır.

Bina maliyeti, belediyeler, valilikler ve ruhsat vermeye yetkili diğer makamların vermiş olduğu inşaatın ruhsatnamesinde yazılı bulunan, ruhsatnamesi yoksa ünitece tespit edilecek yüzölçümü ile birim maliyet bedelinin çarpımı suretiyle bulunacak tutar üzerinden hesaplanır.

Birim maliyet bedelleri, her yıl inşaatın sınıfı ve grubuna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilerek Kurumca özel nitelikteki inşaat işyerlerinin asgari işçilik uygulamasında esas alınır” hükmü mevcuttur.

Buna göre,

1.       Özel nitelikteki inşaat işyerleri hakkında ünitece yapılacak araştırma; inşaat yaklaşık maliyetine asgari işçilik oranının %25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılmakta,

2.       Bina yaklaşık maliyeti, belediyeler, valilikler ve ruhsat vermeye yetkili diğer makamların vermiş olduğu inşaatın ruhsatnamesinde yazılı bulunan, ruhsatnamesi yoksa SGK tarafından tespit edilecek yüzölçümü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen yapı birim maliyet bedelinin çarpımı suretiyle bulunacak tutar üzerinden hesaplanmakta,

3.       Başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaatın maliyetinin hesaplanmasında o yıl için tespit edilen, başladığı yıldan sonraki yıllarda bitirilmiş inşaatın maliyetinin hesabında ise bitirildiği yıldan önceki yıla ait birim yapı birim maliyet bedeli esas alınarak asgari işçilik uygulaması yapılmaktadır.

2023 Yılı İçin Hangi Birim Maliyet Dikkate Alınmaktadır?

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğ 11 Şubat 2023 tarihinde, 12 Ağustos 2023 tarihinde olmak üzere 2023 yılı içerisinde ikinci kez değişmiştir.

Yapılan bu değişikliklere göre;

► 2023 yılı içerisinde başlayıp, 1 Temmuz 2023 tarihinden önce bitirilen özel nitelikli inşaat işlerinde, 11 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2023/1 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğdeki maliyet bedelleri

► 2023 yılı içerisinde başlayıp, 1 Temmuz 2023 (bu tarih dahil) tarihinden sonra bitirilen özel nitelikteki inşaat işlerinde, 12 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2023/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri,

► 2023 yılı öncesinde başlayıp, 2023 yılı içerisinde bitirilmiş olan özel bina inşaatının yaklaşık maliyet bedeli hesaplanırken 13 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2022/3 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ’deki yapı birim maliyetleri esas alınarak asgari işçilik hesaplamaları yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında aşağıda, 2-C sınıfında 10.000 m2’lik bir sanayi yapısının asgari işçilik değerlendirmesi karşılaştırmalı olarak yapılmıştır.

    Örnek-1 Örnek-2 Örnek-3
İşin Başlama Yılı : 2022 2023 2023
İşin Bitiş Yılı : 2023 2023 2023/2024
İnşaatın Yapı Sınıfı Grubu : 2-C 2-C 2-C
İnşaatın Birim Maliyeti (TL) : 2.685 3.575 5.350
Uygulanacak İşçilik Oranı (%25 eksiltilmiş oran) : 6,75% 6,75% 6,75%
İnşaatın Toplam m2’si : 10.000 10.000 10.000
Bildirilmesi Gereken Sigorta Matrahı (TL) : 1.812.375,00 2.413.125,00 3.611.250,00

Örnek-1: 2022 yılının içerisinde başlamış ve halen yapımı devam eden 2-C sınıfındaki bir sanayi inşaatının 31 Aralık 2023 tarihine kadar bitirilmesi halinde SGK’ya bildirilecek sigorta primine esas kazanç tutarı 1.812.375,00 TL’dir.

Örnek-2: 01.01.2023 tarihinden sonra başlamış ve 1 Temmuz 2023 (bu tarih dahil) tarihinden önce bitmiş 2-C sınıfındaki bir sanayi inşaatı için SGK’ya bildirilecek sigorta primine esas kazanç tutarı 2.413.125,00 TL’dir.

Örnek-3: 01.01.2023 ila 1 Temmuz 2023 (bu tarih dahil) tarih arasında başlamış ve 31 Aralık 2024 tarihinden önce bitmiş 2-C sınıfındaki bir sanayi inşaatı için SGK’ya bildirilecek sigorta primine esas kazanç tutarı 3.611.250,00TL’dir.

Örnek-4: 1 Temmuz 2023 (bu tarih dahil) tarihinden sonra başlamış ve 31 Aralık 2024 tarihinden önce bitmiş 2-C sınıfındaki bir sanayi inşaatı için SGK’ya bildirilecek sigorta primine esas kazanç tutarı 3.611.250,00TL’dir.

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2023/2 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ’e ulaşmak için;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/08/20230812-5.htm