CORANA VİRÜS SALGINI KAPSAMINDA ÇALIŞMA HAYATINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Tüm Dünyayı etkisi altına alan CORANA Virüs salgını ile ilgili olarak Ülkemizde de vakaların görünmesiyle birlikte Devletimiz tarafından çok kapsamlı tedbirler alınmaya başlanılmıştır.

Bu tedbirlerin çalışma hayatına etkilerinin olması da kaçınılmazdır. Dünya genelinde salgın olarak kabul edilen bu durumla çalışma hayatında gündemimize gelen bazı hususlara ilişkin değerlendirmelerimiz aşağıda yer almaktadır

İşletme çalışanlarına CORANA sebebiyle izin verebilir mi?

Bugün itibariyle (16.03.2020) bu konuda tüm işletmeleri bağlayan bir yasal düzenleme yapılmadığı için CORANA sebebiyle verilebilecek izinleri 2 başlıkta incelemek gerekir.

Ücretli Yıllık İzin

Ücretli Yıllık İzinlerin hangi tarihler arasında kullandırılacağı işverenin yönetim hakkı kapsamında olduğu için, İşletme tarafından çalışana, çalışanın onayı aranmaksızın ücretli izin verilebilir.

Tüm İşletme çalışanlarına aynı anda toplu ücretli izin verilmesi ise “Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinin” ilgili maddelerine uygun şekilde nisan ayı ila ekim ayı arasında mümkündür

Ücretsiz İzin

Bir çalışana ücretsiz izin verilebilmesi için çalışanın talep etmesi ve işverenin onayı gerekmektedir. Bu nedenle CORANA Virüs nedeniyle ücretsiz izin verilmesi planlanıyorsa mutlaka bu konuda öncelikle çalışandan talep alınarak işlem yapılması gerekmektedir.

►►► CORANA Virüs nedeniyle iş akdi haklı nedenle fesh edilebilir mi?

Bu durum için İşveren ve İşçi açısından ayrı ayrı değerlendirme yapmak doğru olacaktır.

İşveren Tarafından Haklı Fesih

İşverenin haklı fesih nedenleri 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılmıştır. Bu nedenler arasında işçinin kendi isteği ya da savsaklamasından dolayı işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi durumuna yer verilmiş olup CORANA Virüs salgını kapsamında uyması gereken sağlık ve hijyen kurallarına kasıtlı olarak uymadığının tespiti İşveren açısından haklı nedenle fesih nedeni olabilecektir. Bununla birlikte iş akdinin feshinden önce diğer tüm seçeneklerin kullanılarak feshin en son çare olarak düşünülmesi daha doğru olacaktır.

İşçi Tarafından Haklı Fesih

İşçi tarafından iş akdinin haklı nedenle feshi ise 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile düzenlenmiştir. Buna göre işletmede zorlayıcı sebeplere bağlı olarak 1 haftadan fazla işin durması veya işveren ya da diğer işçilerden birinin bulaşıcı hastalığa yakalanması hali çalışan haklı nedenle fesih imkanı verebilecektir.

Ayrıca yukarıda 2 başlık altında yapılan değerlendirmelerle birlikte:

♦♦♦ Özellikle Beyaz Yaka çalışanlar için çalışandan muvafakat alınması şartıyla 4857 sayılı Kanunda yer verilen “Uzaktan Çalışma” yöntemi de seçenek olarak değerlendirilebilir. Bu durumda çalışma şeklinin detaylarının(süre,ücret,çalışma düzeni, çalışam biçimi vb) net bir şekilde belirlendiği yazılı bir sözleşeme yapılması ilerde doğabilecek anlaşmazlıklar açısından yerinde olacaktır.

♦♦♦ İşyerinde faaliyetin durdurulması gerektiği hallerde 4857 sayılı Kanunun ilgili maddelerindeki usul ve esaslara uyulması şartıyla “Telafi Çalışması” seçeneği de göz önünde bulundurulabilir.

♦♦♦ Mevzuatta öngörülen şartların sağlanması kaydıyla İşletmeler çalışanları için “Kısa Çalışma Ödeneği” başvurusunda bulunabilirler. Çalışanların kısa çalışma ödeneği alabilmesi için şartları taşımalarının yanı sıra başvurunun Bakanlıkça da kabul edilmesi gerekir.

♦♦♦ İşverenler bilinen belirtileri gösteren çalışanlarında sağlık raporu talep edebilirler

♦♦♦ Çalışanlar CORANA Virüs tehlikesinin olduğu yabancı ülkeler görevlendirilmeleri durumda bu görevi kabul etmeme hakları vardır. Ancak yurt içi görevlendirmelerde tehlikenin varlığına göre her bir görevlendirme için ayrı ayrı değerlendirme yapılarak karar verilmesi daha doğru olacaktır.

♦♦♦ İşletme çalışanlarından CORANA Virüsü taşıdığı şüphesiyle sağlık kuruluşuna yönlendirme yapılması durumunda; çalışanın bu hastalığın teşhisine ilişkin aldığı sağlık raporları ve tahlil sonuçları Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında özel nitelikte veri olacağından rapor ve tahlil sonuçları hakkında diğer çalışanlar ve 3.kişilerin bilgi sahibi olmaması için gerekli önlemleri alınmasına hassasiyet gösterilerek KVKK açısından bir ihlale sebebiyet verilmemelidir.