Cumartesi Günleri Yıllık İzinden Sayılır Mı?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 56 ıncı maddesinde; “Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.” hükmü,

4857 sayılı İş Kanunu’nun 63 üncü maddesinde ise; …. “Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde on bir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir.” hükmü mevcuttur.

Konuyla ilgili Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ile 22. Hukuk Dairesi’nin birleşmesi sonucu alınan ilke kararında “Bireysel veya toplu iş sözleşmeleriyle Cumartesi ve Pazar günleri hafta tatili günü olarak belirlenmişse, İş Kanunu’nun 56/5 maddesi gereği her iki gün yıllık izin sürelerinden sayılmaz. Başka bir anlatımla, yıllık izin kullanma dönemi içindeki Cumartesi ve Pazar günleri kullanılan izin süresinden düşülür. Ancak bireysel veya toplu iş sözleşmesinde hafta tatiline eklenen bu Cumartesi gününün yıllık izin hesabında iş günü olarak sayılacağı veya izin süresinden düşülmeyeceği şeklinde açık bir kural mevcutsa, bu hüküm geçerli sayılmalı ve İş Kanunu’nun 56/5 maddesi gereği sadece yıllık izne rastlayan Pazar günleri izin süresinden düşülmelidir.”

Bununla birlikte, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 02.03.2021 tarih 2021/897 Esas 2021/5272 sayılı kararında “Toplu iş sözleşmesi düzenlemelerinden, tarafların hafta tatili olarak kabul ettiği Pazar günü haricinde Cumartesi günü de dinlendirilme günü olarak belirlenmiş ve burada cumartesi günü “hafta tatili” olarak adlandırılmadığı gibi yıllık ücretli izin hesabında da izin süresine ekleneceğine ilişkin açık bir düzenlemeye yer verilmemiştir.” denilerek çalışanın Cumartesi günlerinin yıllık izinden sayılmaması yönündeki talebini reddetmiştir.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında; mevzuat hükümleri ve Yargıtay kararı birlikte değerlendirildiğinde;

İş sözleşmelerinde Cumartesi günlerinin ne şekilde uygulanacağına dair bir hüküm yer almıyorsa, Cumartesi günlerinin yıllık izin günü olarak değerlendirilmesi,

İş sözleşmelerinde Cumartesi günlerinin hafta tatili olarak kabul edileceğine veya çalışma günlerinin Pazartesi-Cuma arasındaki günler olduğuna dair bir ifade yer almaktaysa, Cumartesi günlerinin yıllık izin günü olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir.