EYT’liler İçin Sosyal Güvenlik Destekleme Priminde (SGDP) 5 Puanlık İndirim

Kamuoyunda EYT li (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) olarak bilinen sigortalıların emeklilik haklarına ilişkin yürürlüğe konulan 7438 Sayılı Yasa ile söz konusu yasadan faydalanarak emekli olup Sosyal Güvenlik Destekleme Primine (SGDP) tabi olarak çalışmaya devam edecek olanlar için ödenecek sigorta primi için 5 puanlık prim teşvik uygulaması da yürürlüğe girmişti.

SGDP teşviki uygulamasına ilişkin esasların açıklandığı 2023 19 Sayılı Genelge SGK tarafından yayımlanmıştır.

SGK Genelgesinde yer alan hükümler çerçevesinde SGDP Teşviki uygulamasındaki dikkat edilecek hususlar aşağıda şu şekildedir.

SGDP Teşvikinden Yararlanılabilmesi İçin Gereken Şartlar

►►► 03.03.2023 tarihi ve sonrasında yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle sigortalının işten ayrılış bildirgesinin verilmesi,

►►► Sigortalının işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde aynı işyerinden sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlaması,

►►► Sigortalının 03.03.2023 tarihi ve sonrasında yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunması ve bu talebe istinaden sigortalıya ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlanması,

►►► İşyerinin özel sektör işverenine ait olması,

►►► Aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde verilmesi,

►►► Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

►►► İşverenin Türkiye geneli yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması, (veya prim borçlarının çeşitli kanunlar ya da 6183/48.madde uyarınca taksitlendirilmiş olması)

►►► Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

SGDP Teşvikine Özel Hususlar

֎ Sigortalının işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde aynı iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlaması gerektiğinden bahse konu 30 günlük sürenin bitim tarihinin hafta tatili ya da resmi tatile rastlaması halinde 30 günlük sürenin uzatımına gidilmeyecektir.

֎ İndirimden yararlanılmak istenen sigortalılar için, işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin 5510 sayılı Kanun’un 8 inci ve 9 uncu maddelerinde belirtilen sürelerde Kuruma gönderilmesi gerekmektedir. İşe giriş veya işten ayrılış bildirgesinin yasal süresi dışında Kuruma gönderilmesi halinde; bildirgenin Kuruma gönderildiği tarih itibarıyla yasal verilme süresi geçmemiş ilk aya/döneme ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden başlamak üzere Kanun’daki diğer şartların sağlanması kaydıyla bu indirimden yararlanılabilecektir.

֎ Beş puanlık indirimden yararlanabilmek için destek kapsamına giren sigortalılara ilişkin, işverenler tarafından düzenlenecek işten ayrılış bildirgeleri ile işe giriş bildirgelerindeki işyeri sicil numaralarının aynı olması gerekmektedir. (Alt işvereni bulunan dosyalarda işe giriş ve çıkış bildirgesindeki 3 haneli alt işveren kodlarının da aynı olması zorunludur)

֎ İhale konusu iş üstlenen işyerleri ile 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışan sigortalılar hakkında SGDP teşviki uygulanmayacaktır.

֎ Teşvik kapsamına giren sigortalılar için 15510 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan “2 nolu Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar” belge türü seçilerek bildirim yapılacaktır.

֎ İndirim kapsamında sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan sigortalılar bu işyerlerinde işten ayrılmadıkları sürece, işverenler bu sigortalılardan dolayı indirimden yararlanabilecektir.

֎ Yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenler için işten ayrılış tarihini takip eden 30 günlük süre içinde en son çalışılan işyeri dışında aynı işverene ait farklı bir işyerinde veya farklı bir işverene ait işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başladıktan sonra bu işyerinden ayrılarak yeniden yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrıldığı işyerinde tekrar sosyal güvenlik destek primine tabi işe başlaması halinde bu sigortalıdan dolayı indirimden yararlanılabilecektir.

֎ İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen “e-SGK/ İşveren/ İşveren Sistemi (https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi)/ Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranında yer alan “15510- Sosyal Güvenlik Destek Primi İndirimi” menüsü vasıtasıyla tanımlama yapılacaktır.

֎ İndirimden yararlanılan sigortalıların aynı işverene ait başka bir işyerinde naklen ve hizmet akdi sona ermeden çalışmaya başlaması halinde, aynı işyerinde çalışmaya devam etme şartının ihlali nedeniyle bu sigortalılardan dolayı bu indirimden nakil tarihi itibarıyla yararlanılamayacaktır.

֎ Yurt dışında çalışan sigortalılardan dolayı sosyal güvenlik destek primi beş puanlık işveren hissesi indiriminden yararlanılması mümkün değildir.