Kıdem Tazminatı Hesabında Raporlu Olunan Süreler Dikkate Alınır mı?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 25 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, “…işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17’nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74’üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar…” hükmü mevcuttur.

Madde 17’de sayılan bildirim süreleri de düşünüldüğünde bu sebepten yapılacak fesihlerde rapor sürelerinin aşağıdaki süreleri aşması durumunda fesih haklı bir neden olarak kabul edilecektir:

Kıdem Süresi İhbar Süresi Ek Süre Toplam Süre
6 aya kadar 2 hafta +6 hafta 8 hafta/56 gün
6 ay – 1 buçuk yıla kadar 4 hafta +6 hafta 10 hafta/70 gün
1 buçuk yıl – 3 yıla kadar 6 hafta +6 hafta 12 hafta/84 gün
3 yıldan fazla 8 hafta +6 hafta 14 hafta/98 gün

Görüleceği üzere 4857 sayılı İş Kanunu, işçinin uzun süreli ve kesintisiz devam eden bir raporu var ise raporlu olunan sürenin ihbar süresini 6 hafta daha aşması durumunda, işverene sözleşmeyi haklı bir nedenle feshedebilme hakkı tanımaktadır.

İşçinin çalışırken aldığı raporlar kural olarak, kıdem hesabında dikkate alınmaktadır. Ancak işçinin bir defada veya art arda kesintisiz olarak aldığı ihbar süresi + 6 haftayı geçen rapor varsa, bu sürenin üstü kıdem süresinin hesabında dikkate alınmaması gerekmektedir.

Konu ile ilgili Yargıtay Kararları incelendiğinde, “Mahkeme tarafından hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının 18.10.2008-10.06.2012 tarihleri arasında çalıştığı belirtilmiştir. Raporda ayrıca davacının 28.10.2011 tarihinde iş kazası geçirdiği, 5 ay 16 gün raporlu olduğu yönünde bir tespit bulunmaktadır. Buna göre davacının raporlu olduğu süreden ihbar önelini 6 hafta aşan kısmı (yani 8 hafta+6 hafta toplamda 14 haftalık süre) hizmet süresine eklenmesi, geri kalan kısmın ise eklenmemesi gerekirken bilirkişi tarafından işçinin kaza geçirdiği 28.10.2011 tarihine kadar 3 yıl 10 gün çalışan davacının ihbar öneli 6 hafta kabul edilerek 12 haftalık raporlu kısmın davacının kıdeminden sayılması hatalı olmuştur. 5 ay 16 gün raporlu olunan dönemden 14 haftalık süre hizmet süresine eklenerek hesap edilmelidir.” (7 Hukuk, 2014/1190 K.) şeklinde karar verdiği görülmektedir.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında, işçinin çalışırken almış olduğu raporlar, kural olarak, kıdem hesabında dikkate alınmaktadır. Fakat işçinin bir defada/art arda aldığı ve süresi, işçinin ihbar süresini 6 hafta geçen rapor varsa, bu raporun toplam süresi, kıdem hesabında dikkate alınır ve süreden indirim yapılır, fakat bu süreyi yani ihbar süresi + 6 haftayı aşan istirahat raporu süresi kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz.