Kısmi Süreli İş Sözleşmelerinde Noter Onay Zorunluluğu var mı?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 2020/20 sayılı genelgenin “Eksik Gün Bildiriminde Kısmi Zamanlı Çalışma” başlıklı 1.2.3.5. maddesinde;

6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun sözleşmenin unsurlarını düzenleyen 14 üncü maddesinde; yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde borç altına girenlerin imzalarının bulunmasının zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’na ibraz edilen kısmi süreli iş sözleşmelerinde hem sigortalının hem işveren veya vekilinin imzalarının aranılması gerekmektedir. Sadece bir tarafın imzasının bulunduğu sözleşmeler SGK tarafından kabul edilmeyecektir.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 nci maddesinin onüçüncü fıkrasında “ “Kısmi süreli çalışmalara ait yazılı iş sözleşmesi” ibaresi kullanılarak eksik günü kanıtlayan kısmi çalışmaya ilişkin belgenin yazılı olması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Süresi bir yılı aşsın veya aşmasın sigortalıların eksik gün bildirimlerine kanıt oluşturan ve ünitelere ibraz edilen kısmi süreli iş sözleşmelerinin yazılı olarak düzenlenmiş olması gerekmekte olup yazılı olarak ibraz edilen sözleşmelere itibar edilecektir.” Şeklinde hüküm bulunmaktadır.

Söz konusu genelgede yine Sosyal Güvenlik Kurumu’na ibraz yazılı kısmi süreli iş sözleşmelerinde 6098 sayılı Kanunun yazılı sözleşmeler için öngördüğü imza şartına uyulup uyulmadığı, sözleşmenin süresi, çalışma saatlerinin kısmi süreli iş sözleşmesine uygunluğu öncelikli olarak kontrol edilecek olup sayılan hususlardan en az birisinin sözleşmede bulunmaması veya eksik olması halinde ibraz edilen sözleşmenin geçerli sayılmayacağı,

Kısmi zamanlı (part-time) olarak çalışan sigortalılar için düzenlenmiş olan yazılı sözleşmenin noterden tasdikli olması zorunlu olmadığı, kısmi süreli çalışmalara ait iş sözleşmesi noterden onaysız ve yasal süresi dışında verilmiş ise, verildiği ay ve sonrası için hüküm ifade edeceği belirtilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında kısmi süreli iş sözleşmelerinde noter onay şartının olmadığı görülmektedir.