Sgk Alacaklarında Tecil Faizlerinin Arttırılması

Sosyal Güvenlik Kurumunca 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmelik’in 13’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, tecil faizinin Hazine ve Maliye Bakanlığının belirlediği oranlarda uygulanacağı hakkında 21.05.2024 tarihinde Genel Yazı çıkarılarak tecil faizlerinde yapılan değişiklik hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

6183 Sayılı Kanunun aynı   maddesinin   beşinci   fıkrasında,   tecil   faizi   oranında   değişiklik   yapılması   hâlinde   bu değişikliğin  Resmî  Gazete ‘de  yayımlandığı  tarihten  önce  tecil  edilen  alacaklara  değişikliğin  yapıldığı tarihe  kadar  eski  oranlar,  değişiklik  tarihinden  itibaren  ise  belirlenen  yeni  oran  üzerinden  tecil  faizi uygulanacağı, ancak tecil faizi oranının yükselmesi hâlinde değişikliğin yayımı tarihinden önce yapılan veya  henüz  sonuçlandırılmamış  taleplere  istinaden  yapılacak  tecillerde ise  eski  oranlar  üzerinden  tecil faizi alınacağı hüküm altına alınmıştır.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi kapsamında yıllık %36 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı, 21.05.2024 tarihli ve 32552 sayılı Resmi Gazete ‘de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No:8) ile yıllık %48 olarak belirlenmiştir. Aynı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 8484 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre ise 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %4,5 olarak belirlenmiştir.

Buna göre SGK alacaklarının süresinde ödenmemesi halinde;

  1. 21.05.2024 tarihinden itibaren tecil faizi oranı yıllık %48 olarak uygulanacaktır. 
  2. Bununla birlikte, 21.05.2024 tarihinden önce yapılan veya henüz sonuçlandırılmamış taleplere istinaden yapılacak tecillerde eski oran (%36) üzerinden tecil faizi alınacaktır.
  3.  Damga vergisi, eğitime katkı payı ve özel işlem vergisi alacakları ile ilgili gecikme zammı oranı 21.05.2024 tarihinden itibaren aylık %4,5 olarak uygulanacaktır.

Saygılarımızla.