SGK e-Tebligat Başvuru Süresinde Son Tarih 31.01.2022

Resmi Gazetenin 24.09.2021 tarihli sayısında “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligat” İlişkin Yönetmelik” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelik çerçevesinde yapılacak işlemleri açıklayan 2021 38 Sayılı SGK Genelgesi yayımlanmış olup süreçle ilgili İşletmelerin / İşverenlerin dikkat etmesi gereken hususlara aşağıda yer almaktadır.

!!! Gerçek ya da tüzel kişiliğe sahip İşletmelerin SGK E-Tebligat başvurusu yapması için ilgili yönetmelikte öngörülen 3 aylık süre, 11.12.2021 tarihli SGK duyurusuyla 31 Ocak 2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

֍ SGK tarafından elektronik ortamda yapılacak tebligat işlemleri Kurum tarafından kurulan teknik altyapı (e-Devlet Sistemi) üzerinden yapılacaktır.

֍ E-Tebligat yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği 01.10.2021 tarihinden önce 5510/4-a veya 4-c bendi kapsamında sigortalı çalıştıran ve 01.10.2021 tarihinden sonra çalıştırmaya devam eden gerçek ya da tüzel kişiliğe sahip İşletmelerin e-tebligat adresi alması gerekmektedir

֍ 01.10.2021 tarihinden sonra ilk defa 5510\4-a veya c bendi kapsamında sigortalı çalıştırmaya başlayan gerçek\tüzel kişiliğe sahip işletmeler; sigortalı çalıştırmaya başladıkları tarihi takip eden ay başından itibaren 3 ay için e-tebligat adresi alacaklardır.

֍ İşyerinin res’en tescil edilmesi durumunda e-tebligat adresi almak için 3 aylık sürenin başlangıcı, res’en tescil işleminin işverene tebliğ edildiği tarih olacaktır.

֍ E-Tebligat başvurusu:

• Gerçek kişi işverenleri için işverenin kendisi ya da işveren vekili tarafından,

• Tüzel kişi işverenleri için MERSİS veya SGK işyeri tescil kayıtlarında yönetici/müdür/kanuni temsilci olarak yer alan kişiler tarafından yapılacaktır.

֍ Gerçek ya da tüzel kişi işverenleri tarafından başvuru yapıldıktan sonra, başvuruyu yapan işyeri yetkilisi tarafından e-tebligatların görüntülenebilmesi için 3.kişilere yetki tanımlanabilecektir.

֍ Tüzel kişilik için yapılan başvurudan sonra aynı vergi numarası altında, gerçek kişi için yapılan başvurudan sonra ise aynı T.C. Kimlik numarası altında açılacak yeni işyerleri için ayrıca e-tebligat başvurusu yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

֍ Tüzel kişi işyerlerinde yönetici/müdür/kanuni temsilci niteliğinde herhangi bir kişi kalmaması (değişmesi, yenisinin atanması, vefat vb.) durumunda, yeni yönetici/müdür/kanuni temsilcinin atandığı tarihi takip eden 3 ay içinde başvuru yapması gerekmektedir.

֍ Birden fazla yöneticinin bulunduğu tüzel kişiliklerde tek bir yöneticinin başvuru yapması yeterli olacaktır.

֍ SGK tarafından muhatabın adresine gönderilen e-tebligat ilgili tarafından okunsa da okunmasa da e-tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5.günde tebliğ edilmiş sayılacaktır.

֍ SGK tarafından muhataba e-tebligat gönderildiğinde, e-devlet sisteminde kayıtlı cep numarasına veya e-posta adresine bilgi mesajı gönderilecektir.

֍ Çeşitli nedenlerle muhatabın cep numarasına veya e-posta adresine bilgilendirme mesajı gönderilememesi ya da geç gönderilmesi e-tebligatın geçerliliğini etkilemeyecektir.

֍ Elektronik tebligat adresi almak amacıyla yapılan başvuruda istenilen bilgilerin yanlış girilmesi veya güncellenmemesi nedeniyle tebligata ilişkin bilgilendirme mesajının muhataba iletilememesinden muhatap sorumlu olacaktır.

֍ E-tebligat yoluyla gönderilecek idari para cezalarında (İPC);

• İPC e-tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5.günden önce de indirimli ödenebilecektir.

• İPC için itiraz süresi tebligatın elektronik adrese ulaştığı tarihi izleyen beşinci günü takip eden günden başlayacaktır.

֍ Başvuru süresi sona erdikten sonra SGK tarafından gönderilecek tebligatlar e-tebligat olarak yapılacak olup e-devlet üzerinden nasıl başvuru yapılabileceği ile ilgili 2021 38 Sayılı Genelge ekinde yayımlanan başvuru kılavuzdan faydalanılabilecektir.