Sosyal Güvenlik Prim Borçları ve Bazı Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin 7440 Sayılı Torba Yasa Resmi Gazetede Yayımlandı

Resmi Gazetenin 12.03.2023 tarihli sayısında yayımlanan 7440 Sayılı Yasa ile sosyal güvenlik prim borçlarına yapılandırma imkanı getirilmiştir. Torba yasa ile getirilen sigorta prim borç yapılandırması ile ilgili olarak:

֎ Yapılandırma kapsamına giren borçlar şunlardır:

♦ 2022 Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin olup kanun yayım tarihinden önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan; 5510/4-a (Ssk), 5510/4-b (Bağkur), 5510/4-c (Emekli Sandığı) sigortalılık statülerinden kaynaklı sigorta primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

♦ 2022 Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin olup kanun yayım tarihinden önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan; başvuru tarihi itibariyle ödenme imkanı ortadan kalkmamış olan isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,

♦ 2022 Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin olup kanun yayım tarihinden önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan; SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

♦ 31.12.2022 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup kanunun yayım tarihinden önce tebliğ edildiği halde yayım tarihi itibariye ödenmemiş olan fark işçilik primi,

♦ 31.12.2022 tarihinden önce işlenen fiillere ilişkin olup kanunun yayım tarihinden önce kesinleştiği halde yayım tarihi itibariyle ödenmemiş olan idari para cezaları,

5510/4-b (Bağkur) kapsamındaki sigortalılar ile 5510/Ek-5 ve 5510/Ek-6 kapsamındaki sigortalıların 2022 Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin ödenmemiş sigorta primi,

2022 Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin olup kanun yayım tarihinden önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan; 5510/60-g kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının(GSS) ödenmemiş sigorta primi,

İşverenlerin ve üçüncü şahısların; iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısı ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçlar,

SGK tarafından fazla ve yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve ilgiliden geri tahsil edilmesi gereken gelir ve aylıklara ilişkin borçlar,

֎ Yapılandırma kapsamında borç tutarı:

Prim borç asıllarında bir indirim söz konusu olmayacaktır.

Borç asıllarına uygulanan gecikme zammı ve gecikme cezalarını silinerek bunun yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) aylık değişim oranları uygulanarak bulunacak tutarlar borç aslına eklenecektir.

İdari Para Cezası borçlarında borç aslının %50 si silinecektir.

Yapılandırılan borçlar peşin ya da taksitler halinde ödenebilecektir. Peşin ödeme durumunda hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının %90 ı silinir.

֎ Yapılandırmaya ilişkin önemli hususlar:

Yapılandırma için en geç 31/05/2023 tarihine kadar başvuru yapılmalıdır.

Peşin ve ilk taksit ödemesinin son ödeme günü 30/06/2023 tarihidir.

Taksitler aylık dönemler halinde ve azami 48 eşit taksit olarak ödenecektir.

Yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin süresinde ve tam ödenmesi zorunludur.

Yapılandırma devam ederken bir takvim yılında 3 den fazla taksitin ödenmemesi halinde yapılandırma hakkı kaybedilecektir.

Borçlarının 6183, 7256 veya 7326 sayılı kanunlara göre taksitlendirmiş ve ödemeye devam edenler talep etmeleri halinde bu taksitlendirmelerini bozdurarak yeni yapılandırma hükümlerinden yararlanabilir.