Torba Kanunla Covid-19 Salgınıyla Mücadele Kapsamında Çalışma Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler

Ülkemizde de görülen Covid-19 Salgını sebebiyle alınan önleyici tedbirlerin uygulanması çalışma hayatında tereddütlere sebep olmuş ve bugünkü gibi olağanüstü durumlar düşünülerek mevcut mevzuat hükümleri ile düzenlenen telafi çalışması, kısa çalışma ödeneği gibi uygulamaların şartlarında iyileştirme yapılması kaçınılmaz olmuştur.

Bu iyileştirme ve düzenlemeler 26 Mart 2020 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan 7226 sayılı Kanun ile yapılmıştır.

Söz konusu kanun ile:

► 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun Ek 3 üncü maddesi gereği, 31/12/2019 tarihi olan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerindeki çalışanlar için alınacak Mesleki Yeterlilik Belgelerinin” sınav ücreti ve belge masraflarının işsizlik fonundan süresi 31/12/2021 tarihine kadar uzatılmıştır. (7226 Sayılı Kanun Madde 16)

► 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun Ek 6 ncı maddesine istinaden uygulanacak “Esnaf Ahilik Sandığı (4/b sigortalıları için işsizlik primi alınması ve işsizlik maaşı ödenmesi)” başlangıç tarihi 01/01/2021 yılına ertelenmiştir. (7226 Sayılı Kanun Madde 17)

► 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici 80 inci madde eklenerek, kanun maddesinde belirtilen şartları taşıyan özel sektöre ait işletmelere çalışanlarına ilişkin sigorta prim ödeme tutarları için çalışan başına 2020 yılında 75,00 TL “Asgari Ücret Desteği” verilmesi kararlaştırılmıştır. (7226 Sayılı Kanun Madde 29)

► 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici 23 üncü madde ile, aynı kanunun Ek 2 nci maddesi ile düzenlenen “Kısa Çalışma Ödeneği” uygulamasında sigortalıların ödenekten faydalanabilmesi için gerekli olan; kısa çalışma başlama tarihinden önce hizmet akdinin 120 gün süreyle devam etme şartı 60 güne, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 3 yıl içinde işsizlik sigortası primi ödenmiş gün sayısının en az 600 gün olma şartı 450 güne düşürülmüştür. Bu değişiklik 30/06/2020 tarihine kadar geçerli olacaktır. (7226 Sayılı Kanun Madde 41)

► Ayrıca gerekli gün şartlarını sağlayamadığı için Kısa Çalışma Ödeneği alamayacak olan sigortalıların, kısa çalışma ödeneği süresini geçmemek üzere en son aldıkları işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre boyunca Kısa Çalışma Ödeneği almasına imkan sağlanmıştır. (7226 Sayılı Kanun Madde 41)

► 4857 Sayılı İş Kanunun 64 üncü maddesi ile düzenlenen “Telafi Çalışması” uygulamasında 2 ay olan telafi çalışması yapılacak süre 4 aya çıkarılmıştır. Ayrıca bu 4 aylık süreyi 2 katına çıkarma yetkisi Cumhurbaşkanına verilmiştir. (7226 Sayılı Kanun Madde 43)