UZUN SÜRELİ İŞGÖREMEZLİK RAPORU ALAN ÇALIŞANLARDA YILLIK İZİN HESAPLANMASI

4857 sayılı İş Kanununun “Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller” başlıklı 55 inci maddesinde:

Aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır:

İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler

(Ancak, 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen süreden fazlası sayılmaz.)

hükmü yer almaktadır. Madde hükmünden raporlu günlerin yıllık ücretli izinlerin hesabında dikkate alınacağı anlaşılsa da çalışanın alacağı uzun süreli istirahat raporları için bir istisna getirilmiştir.

Çalışanın alacağı uzun süreli raporlarda, rapor süresinin 4857 sayılı kanunun 25 inci maddesinin I numaralı bendinin b numaralı alt bendinde belirtilen süreye karşılık gelen kısmı, kıdem hesabında dikkate alınacak; dikkate alınan sürenin haricindeki raporlu günler hesaplamaya dahil edilmeyecektir.

♦ ♦ ♦ Kıdem hesabında dikkate alınacak süre; çalışanın işyerindeki çalışma
süresine göre tespit edilecek ihbar öneli süresine 6 hafta daha eklenmesiyle bulunacak süredir.

Ör: 26/01/2016 tarihinde işe başlayan bir çalışanın bir yıllık kıdemi 26/01/2017 tarihinde dolmakta ve yıllık izne bu tarihte hak kazanmaktadır. Bu çalışanın 01/04/2018 tarihinde rahatsızlandığı ve 01/04/2018-30/06/2019 tarihleri arasında iş göremezlik raporunun olduğu varsayıldığında; bu çalışanın 01/04/2018 tarihi itibariyle işyerindeki kıdemi 2 yıl 2 ay 5 gün
olacağından bu süre için ihbar öneli süresi 6 hafta olacaktır. 6 haftalık süreye 6 haftalık daha süre eklenmesiyle 12 hafta karşılığında bulunan (12×7= 84 ) gün sayısı 01/04/2018 tarihine eklenerek 24/06/2018 tarihine kadar olan süre yıllık izin hesaplamalarında hizmet gibi hesaplanacak, 25/06/2018-30/06/2019 tarihleri arası ise hesaplamaya dahil edilmeyecektir.