VERBİS’e Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen Veri Sorumlularına İdari Yaptırım Uygulanacak

Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında,

* Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den fazla olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının,

* 50’den veya yıllık mali bilanço 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyeti özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının,

* Kamu Kurumu ve Kuruluşu veri sorumlularının,

VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için 31.12.2021 tarihine kadar süre verilmişti.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan 21.04.2022 tarihli duyuruda;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18’inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan (ç) 16’ncı maddesinde göre, Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir

(!!!VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmemesine ilişkin uygulanacak idari para cezaları 2022 yılında 53.572,00 TL’den 2.678.863,00 TL’ye kadar uygulanacaktır.)

         “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18’inci maddesinin (3) numaralı fıkrasında yer alan “Birinci fıkrada sayılan eylemlerin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bünyesinde işlenmesi hâlinde, Kurulun yapacağı bildirim üzerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır ve sonucu Kurula bildirilir.

          hükümlerine yer verilmiştir.

►►► Söz konusu duyuru ile VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen veri sorumlularına Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18’inci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına başlanıldığı ilan edilmiştir.

          VERBİS’e kayıt yükümlülüğü olan İşletmelerimizin ağır idari para cezalarıyla karşı karşıya kalmamaları için VERBİS kayıt işlemlerini bir an önce tamamlamalarını önemle hatırlatırız.