VERBİS’e kayıt için tanınan sürede son tarih 31.12.2021

Covid-19 salgını nedeniyle Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesinde yaşanan zorluklar nedeni ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 11/03/2021 tarih 2021/238 sayılı Kararı ile;

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için,
  • Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumluları için,

VERBİS’e kayıt için tanınan süre 31.12.2021 tarihinde sona erecektir.

VERBİS’e kayıt öncesi sicile açıklanacak bilgilerin bir dayanağı olması ve Kurum’a tevsiki açısından organizasyonun yapısına uygun olarak Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca, veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırılacak Kişisel Veri İşleme Envanterinin hazırlanması gerekmektedir.

KVKK Kapsamında Güncel İdari Para Cezaları Tutarlarına ulaşmak için;