Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, çalışan adaylarının ilgili iş pozisyonuna ilişkin olarak uygunluk ve yetkinliklerinin değerlendirilmesi sürecinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, MEFA İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’nin (Şirket) aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmış ve bilginize sunulmuştur.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Amaçları 

Doldurmuş olduğunuz “İş Başvuru Formundaki” kişisel verileriniz, insan kaynakları süreçlerinin planlanması ile çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amaçlarına ilişkin olarak; www.mefamusavirlik.com.tr internet sitemize yapılan başvurular, gönderdiğiniz e-postalar, İŞKUR, çalışan referansları kanalıyla ve yüz yüze görüşmeler yoluyla elde edilerek, elektronik ve fiziki ortamlarda işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Hukuki Sebepler

Yukarıda belirtilen yöntemler ile elde edilen kişisel verileriniz, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak ve kişisel verilerin korunması hukukunun temel prensipleri doğrultusunda işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması ve Aktarımı

Kişisel verileriniz herhangi bir kişi veya kuruma aktarılmamaktadır.

Kişisel Verilerinizin Saklanması ve İmhası

İşe alım sürecinde toplanan kişisel verileriniz şirketimizce özenle ve gizlilik içinde, işe uygunluğunuzu belirlemek amacıyla işlenecek ve en fazla 6 ay, aynı ve benzer iş pozisyonlarında değerlendirilmek üzere elektronik ve fiziki ortamda muhafaza edilecektir.

Kişisel verilerinize; sadece şirketimizdeki işe alım konusundaki yetkili kişiler, işe alım amacıyla bağlantılı olmak kaydıyla erişebilecektir.

Öngörülen sürenin sona ermesinden sonra, kişisel verileriniz KVKK’nın ilgili hükümleri, “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” ve şirket politikalarımıza uygun şekilde derhal imha edilecektir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi (Bknz: Mefa İş ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası VII. Bölüm “Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları”) Şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapacağınız başvuruların, ekte yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formu” kullanılarak; formun ıslak imzalı bir nüshasını iadeli taahhütlü mektupla Çınarlı Mh. Ziyapaşa Blv. Günep Ziyapaşa İş Merkezi No:78 K:11 D:103 Seyhan Adana adresine veya Şirketimizin info@mefamusavirlik.com.tr kurumsal e-posta adresine ya da KVKK’nın belirleyeceği diğer yöntemlerle, iletilmesi gerekmektedir.