Müşteri Aydınlatma Metni

I- Veri Sorumlusunun Kimliği:

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVKK) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Mefa İş ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.

II- Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Sunmuş olduğumuz; İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı, SGK Prim Teşvikleri Danışmanlığı, KVKK Danışmanlığı ve Bireysel Danışmanlık hizmetleri ile yönetim ve iş faaliyetleri kapsamında;

 • Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, 
 • Müşteri bilgilerinin kaydedilmesi, 
 • İletişim faaliyetlerinin yerine getirilmesi, 
 • Tahsilatın yapılabilmesi, 
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 • İş denetimlerinin yapılması, 
 • Finans ve muhasebe işlemlerinin yapılması, 
 • Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, 
 • Taleplerin karşılanması ve soruların cevaplanması amacıyla kişisel verileriniz işlenecektir.

III- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişisel verileriniz amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak; 

 • Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı ve talep edilmesi durumunda diğer yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara,
 • Resmi muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amacıyla mali müşavirimize,
 • SGK teşvik hesaplarının yapılabilmesi amacıyla kullandığımız program dolayısıyla yazılım firmasına,
 • Tahsilat işlemleri dolayısıyla bankaya,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. maddesindeki şartlar çerçevesinde aktarılacaktır.

IV- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz; çalışanlarımız ve hissedarlarımız tarafından yüz yüze ya da telefon görüşmelerinde sözlü olarak, matbu formlar ile yazılı olarak, e-mail ile elektronik olarak elde edilir. Elde edilen kişisel verileriniz; “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” “Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi”, “Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak, bu şartların olmaması durumunda ise açık rızanız alınarak KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar kapsamında otomatik yolla işlenecektir. 

V- Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre https://mefamusavirlik.com.tr adresinden temin edebileceğiniz “Veri Sahibi Başvuru Formunu” kullanarak Mefa İş ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği Ltd. Şti’ne iletebilirsiniz.