Aydınlatma Metni

MEFA İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.

AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusu:

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVKK) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla MEFA İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. tarafından hazırlanmıştır.

 1. Kimlerin Hangi Verileri İşlenmektedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Mefa İş ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği Ltd. Şti. (Şirket) tarafından; çalışanların, çalışan yakınlarının, hissedarların, hizmet verdiğimiz ve hizmet aldığımız kurum ve kuruluşların yetkilileri ile çalışanlarının aşağıda belirtilen kişisel verileri işlenecektir.

 • İsim, soyisim, TC numarası, imza gibi kimlik verileri,
 • Telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim verileri,
 • Bordro, işe giriş-çıkış tarihi, hizmet dökümü, çalışılan gün sayısı gibi özlük belgeleri,
 • Fatura bilgisi gibi müşteri işlem verisi,
 • Banka ,İBAN numarası, ücret bilgisi gibi finans verileri,
 • IP adresi bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi işlem güvenliği verileri,
 • Engellilik durumu, kan grubu ve iş kazaları ile ilgili sağlık verileri,
 • Diploma, sertifika, kurs ve mesleki yeterlilik bilgisi gibi eğitim (mesleki deneyim) verileri
 • Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik verileri, mensup olduğu din bilgisi gibi özel nitelikli kişisel veriler,
 • Fotoğraf gibi görsel kayıt verileri,
 • Referans bilgisi, araç plakası, aile ve yakın bilgisi, kurumsal hafıza bilgisi gibi diğer veriler
 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Sunmuş olduğumuz; İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı, SGK Prim Teşvikleri Danışmanlığı, KVKK Danışmanlığı ve Bireysel Danışmanlık hizmetleri ile yönetim ve iş faaliyetleri kapsamında;

 • İş faaliyetlerinin mevzuat hükümlerine uygun yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması,
 • Mükelleflerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetine yönelik aktivitelerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürün/Hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatler süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi 
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Talep ve şikâyetlerin takibi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Nerelere Aktarılabileceği:

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlarla; Türk Ticaret Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu, İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine, Şirketimizin mükelleflerine, hissedarlarına, hizmet sağlayıcılarımıza 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin 3. Kişilerle paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yüz yüze görüşmeler, e-posta, mobil uygulamalar, internet sitesi ve benzeri kanallar aracıyla ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak toplanmakta, bu metnin III ve IV numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 • Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK’nun 13. Maddesi kapsamındaki haklarınızın kullanılmasına ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, niteliklerine göre en kısa sürede ve en geç talebin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz, Kurulca belirlenen tarifedeki ücretleri başvuruda bulunan veri sahibinden isteyebilir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızın kullanımına ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler Şirketimiz tarafından duyurulacaktır.

Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapacağınız başvuruların, ekte yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formu” kullanılarak; formun ıslak imzalı bir nüshasını iadeli taahhütlü mektupla Çınarlı Mh. Ziyapaşa Blv. Günep Ziyapaşa İş Merkezi No:78 K:11 D:103 Seyhan Adana adresine veya Şirketimizin info@mefamusavirlik.com kurumsal e-posta adresine ya da KVKK’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle, iletilmesi gerekmektedir.

Ek       : Veri Sahibi Başvuru Formu