Çalışanlara ve yönetim kurulu üyelerine multınet ile yemek yardımı yapılması durumunda SGK ve vergi istisnası uygulanır mı?

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 inci maddesinin b bendinde; “Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile kurum tarafından yıllar itibarıyla tutarları belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz” hükmü,

SGK’nın 2020/20 sayılı Genelgesinin 2 inci maddesinde yer alan “Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar yönünden kısmen prime tabi tutulacak kazançlar” başlıklı 2.1. maddesinde, “…sigortalılara ay içinde yemek parası olarak nakit ödeme yapılmaksızın, çalıştıkları işyerinin dışında yemek üretimi yapan başka firma veya şahıslar tarafından (örneğin yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeki karşılığında) gerek işyerinde, gerekse işyerinin dışında yemek verilmesi halinde, işverenlerce bu firma veya şahıslara fatura karşılığında yemek bedeli olarak ödenen fatura bedelleri prime esas kazanca dahil edilmeyecektir. Ancak hayatın olağan akışına aykırı muvazaalı uygulamaların tespit edilmesi durumunda yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeki gibi araçlara yüklenen bu tutarlar prime esas kazanca dahil edilecektir” hükmü mevcuttur.

Görüleceği üzere, 5510 sayılı Kanun’un 80’inci maddesi uyarınca tüm ayni yardımlar herhangi bir sınır olmaksızın sigorta prim matrahı dışında kaldığından personele yemek sağlanması ve yemeğin nerede verildiğine bakılmaksızın sigorta prim matrahının dışında tutulacaktır.

Sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak günlük asgari ücretin %6’sının, yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarı, aylık prime esas kazançların tespitinde dikkate alınmayacak, dolayısıyla bu tutardan prim kesilmeyecektir.

Ticket-Yemek Kuponu-Sodexo gibi yemek kartı verilmek suretiyle yemek yardımı sağlanması durumunda sigorta prim matrahına dahil edilmeyecektir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23 üncü maddesinin 8 inci bendinde, “Hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (işverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 6.000.000 lirayı (51 TL) aşmaması ve buna ilişkin ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde, aşan kısım ile hizmet erbabına yemek bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir.)” hükmü yer almaktadır.

Vergisel açıdan bakıldığında, nakit ödenen yemek parasının tamamından gelir vergisi kesilir.

Yemek kartı şeklinde verilmesi halinde ise günlük limit aşılmadıkça vergi doğmaz, aşan kısımdan vergi alınır. Gelir vergisi istisnasını uygulanırken 2022 yılı ikinci 6 ayı için KDV hariç tutar 51,00 TL istisna olarak alınacaktır.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında;

I-) Çalışanlara multınet kart ile yapılan yardımların tutarına bakılmaksızın SGK matrahına dâhil edilmemesi,

II-) Yapılan yemek yardımının günlük 51,00 TL’yi aşması durumunda aşan kısmın vergiye tabi kazanca dâhil edilmesi,

III-) Gelir Vergisi Kanununda, yemek yardımı tanımında yer alan “hizmet erbabına işverence yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler” ibaresi ve İşletme yönetim kurulu üyelerinin hizmet erbabı olmaması göz önüne alındığında; yönetim kurulu üyelerine ödenen yemek yardımlarının tamamının vergiye tabi olarak işlem yapılması gerekmektedir.