Devamsızlık Nedeni ile Fesihlerde Dikkat Edilmesi Hususlar Nelerdir?

İşçinin devamsızlığı hususunu düzenleyen İş Kanunu’nun 25 inci maddesinin 2 inci fıkrasının g bendi uyarınca; işçinin, işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın
  • Ardı ardına 2 iş günü,
  • Bir ay içinde 2 defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü,
  • Bir ayda 3 iş günü,
işine devam etmemesi hallerini, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenle feshi halleri olarak kabul etmiştir. Dolayısıyla bu maddeye göre iş sözleşmesi haklı nedenle feshedilen işçi, kıdem ya da ihbar tazminatı alamayacak, işe iade talebinde bulunamayacaktır.
Devamsızlık nedeni ile işten çıkış işlemi yapılacak olunması durumunda dikkat edilmesi gerek hususlar;
  • Devamsızlığın nedeninin araştırılması ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II-g maddesinde devamsızlıkla ilgili belirtilen durumların kanıtlanması,
  • Devamsızlığın kanıtlanmasına yönelik her gün için ayrı ayrı tutanak düzenlenmesi ve işçinin savunmasının alınması amacıyla ihtarname çekilmesi,
  • İşçinin işe devamsızlığı haklı kılan nedenler dışında (raporlu hastalık, 1. Derece yakınlarının ölümü vs. gibi) mazeretsiz olarak işe gelmediğinin kanıtlanması,
  • İşveren, son devamsızlığı takip eden günden başlayarak 6 iş günü içinde fesih hakkını kullanması,
  • İşin mahkemeye taşınacağından hareketle kanıt için tutulan belgelerin ve SGK kayıtlarının birbiriyle uyumlu olması,
  • Tutanakta, devamsızlık yapan işçiyle aynı ortamda ve aynı saatlerde çalışan ve devamsızlık hakkında bilgileri olan işçilerin şahit olarak gösterilmesi,
  • İşçinin devamsızlık tutanakları SGK’ya eksik günler için verilecek bilgi forumunun gerekçesinin “15- Devamsızlık” kodu ile “48- İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi” işten çıkış kodunun seçilerek işlem yapılması gerekmektedir.