Net Ücret Alan Çalışanlarda Engelli İndirimi Nasıl Uygulanır?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 23.11.2017 tarih ve 62030549-120[31-2017/256]-488576 sayılı Özelgesi incelendiğinde,
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde; çalışma gücü kayıp oranı asgari %40 ve üzerinde olanların ücret ve/veya kazançlarına engelli derecelerine göre kanunen belirlenen miktarda engellilik indiriminin uygulanacağı,
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 8 inci maddesinde, “Vergi kanunları ile kabul edilen haller müstesna olmak üzere; mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna müteallik özel mukaveleler vergi dairesini bağlamaz.” Hükmünün yer aldığı,
Vergi esas itibariyle ücretliden aranmakta ve özel anlaşmalar vergi idaresini bağlamadığı, kesilmesi gereken verginin ödemeyi yapan tarafından üstlenilmesi halinde; bu vergi, bilfiil ödenen miktar ile ödemeyi yapanın yüklendiği verginin toplamı üzerinden hesaplandığı belirtilmektedir.
Buna göre, çalışanlara ücretlerinin net ücret olarak kararlaştırılması durumunda, net ödenen ücretlerin brüte dönüştürülmesi ve tevkif edilecek vergilerin bu tutar üzerinden genel esaslara göre hesaplanması gerekir. Çalışanlara net ücret üzerinden ödeme yapılması durumunda, engelli çalışanların ücretlerinde engellilik indiriminden oluşan vergi avantajı, engelli çalışanlara yansıtılacaktır. Dolayısıyla engellilik indirimi nedeniyle sağlanan vergisel avantaj çalışanın eline geçen net ücret tutarını eklenecektir.