BİR SORU BİR CEVAP

Kıdem tazminatının ödenmesi için gereken koşullar nelerdir?

İşçinin, 1475 sayılı İş Kanunun 14’üncü maddesine göre, aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışması ön koşulu ile birlikte; – İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışın...

Performans düşüklüğü nedeniyle iş sözleşmesi fesih edilebilir mi?

4857 sayılı İş Kanununun 18 ila 21’inci maddeleri gereği; herhangi bir iş sözleşmesinin işveren tarafından feshi durumunda, feshin yazılı olarak bildirilmesi, feshin gerekçesinin açıkça belirtilmesi, feshe bağlı ...

İşyerinin miras yoluyla intikali halinde işyeri bildirgesi verilme süresi nedir?

İşyerinin miras yoluyla intikali halinde, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, işyeri bildirgesinin SGK’ya verilmesi gerekmektedir.

Çalışanlara ve yönetim kurulu üyelerine multınet ile yemek yardımı yapılması durumunda SGK ve vergi istisnası uygulanır mı?

  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 inci maddesinin b bendinde; “Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazmin...

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunda Yer Alan İşveren Vekili Kimdir?

6331 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında “İşveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan işveren vekilleri, bu Kanunun uygulanması bakımından işveren sayılır.” ifadesi bulunmak...

İşyerindeki Çırak ve Stajyerler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamında mıdır?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faa...

İş Kazasında Geçici İş Göremezlik Verilmesi İçin Sigortalılık Süresinin En Az Kaç Gün Olması Gereklidir?

Sigortalıların sağlık nedenlerine dayalı devamsızlıklarında belirlenen esaslar çerçevesinde geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. İş kazasına uğrayan sigortalı, sigortalılığının ilk gününde kazaya uğramış o...

Yıllık ücretli izni hesaplanırken doğum izinleri dikkate alınır mı?

Kadın işçilerin 4857 sayılı İş Kanununun 74. maddesi hükümleri uyarınca doğumdan önce ve sonra çalışmalarının yasak olduğu sekizer haftalık (çoğul gebeliklerde doğumdan önce on, doğumdan sonra sekiz haftalık) sür...

Çağrı Üzerine Çalışmaya Dayalı İş Sözleşmesinde İşçinin Kıdem Süresi Nasıl Belirlenir?

Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesinde işçinin, kıdem/ihbar tazminatı ile yıllık ücretli izin sürelerinin hesaplanmasında, işçinin fiilen çalışma süresinin mi yoksa toplam sözleşme süresinin mi dikkate a...

Mahkemenin işe iade kararına rağmen işçi işe başlamak için başvurmazsa sonuç ne olur?

İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren 10 işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış ola...

Mahkemenin işe iade kararına rağmen işveren işçiyi işe başlatmazsa ne olur?

Mahkeme kararı ile birlikte işe başlamak için başvuran işçiyi, işveren 1 ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az 4 aylık ve en çok 8 aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur. Mahkeme veya özel hake...

Fesih bildirimine dava açma süresi ne kadardır?

İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren 1 ay içinde işe iade talebiyle,...